Văn hóa - Xã hội
Kê hoạch CNTT năm 2021
 

uû ban nh©n d©n

x· hiÖp H


Sè : /KH- UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hiệp Hoà, ngày 25 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

trên địa bàn xã Hiệp Hoà năm 2021

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

 Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/CP-NQ ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam;

          I. MỤC TIÊU.

1.Mục tiêu chung:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tieu đã đạt được trong thời gian vùa qua để thực hiền hoàn thành nghị quyết số 433-NQ/TU.

- Hoàn thành nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động  của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể.

          2.1. Mục tiêu về phát triển chính quyền điện tử

- 100% tỉ lệ cổng thông tin điện tử tuân thủ các quy định tại nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của chính phủ.

1100% cơ quan chuyên môn UBND xã duy trì triển khai ứng dunhj phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mền, chữ ký số. Văn bản đi, văn bản đến được gửi và nhận trên phần mền.

 • 100% máy tính của cơ quan được cài phần mền riệt Virut có bản quyền.

  2.2. mục tiêu về phục vụ người dân và doanh nghiệp.

  - Từng bước nâng cấp, phát triển thêm các chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử các xã bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ- CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử.

  - Tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, Doanh nghiệp.

  - Bộ phận một cửa có trang bị đầy đủ các thiết bị Công nghệ thông tin và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận. trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu của người dân và Doanh nghiệp.

  - Đảm bảo an toàn thông tin:

  - Xây dựng các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng theo quy định và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  - Đảm bảo 100% máy tính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp được cài đặt các phần mềm chống virus, phần mềm độc hại.

  - Xây dựng, duy trì và áp dụng quy trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn bảo mật trên mạng của các đơn vị.

  - Tuyên truyền, phổ biến kiến thúc CNTT:

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan.

  - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

  - Đăng ký cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước thi sát hạch cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

  - Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, làm tốt hoạt động của cơ quan nhà nước một cách công khai hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

  2.3 Mục tiêu phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.

  - Xây dựng mô hình chính quyền điện tử của xã; kết nối từ các cơ quan đảng, chính quyền đến các các bộ chuyên môn trong nội bộ cơ quan.

  - Phấn đấu 100% các cán bộ chuyên môn, đặc biệt bộ phận một cửa triển khai ứng dụng phần mềm, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo 100% văn bản đi, đến được gửi, nhận trên phần mềm.

  - 100% văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã được đăng tải trên Công thông tin điện tử của các xã.

  - 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ mail.haiduong.gov.vn trong công việc.

  - Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà .

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ

  1. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và Doanh nghiệp:

  - Từng bước nâng cấp, phát triển thêm các chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử các xã bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ- CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử.

  - Tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, Doanh nghiệp.

  - Bộ phận một cửa có trang bị đầy đủ các thiết bị Công nghệ thông tin và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê tổng họp, trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu của người dân và Doanh nghiệp; Phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức thụ lý thủ tục hành chính.

  - Đảm bảo an toàn thông tin:

  - Xây dựng các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng theo quy định và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  - Đảm bảo 100% máy tính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp được cài đặt các phần mềm chống virus, phần mềm độc hại.

  - Xây dựng, duy trì và áp dụng quy trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn bảo mật trên mạng của các đơn vị.

  - Tuyên truyền, phổ biến kiến thúc CNTT:

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan.

  - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

  - Đăng ký cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước thi sát hạch cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

  2.  Ứng dụng CNTT phục vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước.

  Tiếp tục tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dung chung đã được đầu tư và triển khai. Tổ chức rà soát đánh giá và bổ sung hoàn thiện chúc năng các phần mềm tại cơ quan.

  Kết hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp kỹ thuật mới nhằm nâng cấp các phần mềm ngày càng hoàn thiện hơntạo thuận lợi cho nnviệc thao tác ,Xử lý công việc.

  Duy trì , nâng cấp mở rộng ứng dụng các phần mềm ngiệp vụ xử lý công việc chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo công tác quản lý  của cơ quan chuyên môn và đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử của xã.

  3. xây dựng hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

  - Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung, CSDL chuyên ngành, lĩnh vực và các hệ thống thông tin cốt lõi phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. - Hoạt động đầu tư mới các hệ thống thông tin  địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các hệ thống thông tin, CSDL do các sở, ngành triển khai.

  4. Hạ tầng kỹ thuật.

  - Xây dựng mô hình chính quyền điện tử của xã; kết nối từ các cơ quan đảng, chính quyền đến các các bộ chuyên môn trong nội bộ cơ quan.

  - Phấn đấu 100% các cán bộ chuyên môn, đặc biệt bộ phận một cửa triển khai ứng dụng phần mềm, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo 100% văn bản đi, đến được gửi, nhận trên phần mềm.

  - 100% văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã được đăng tải trên Công thông tin điện tử của các xã.

  - 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ mail.haiduong.gov.vn trong công việc.

  5. Công tác đảm bảo an oàn, an ninh thông tin.

  - Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn  xã; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. - Tiếp tục phối hợp với phòng TTTT cấp và sử dụng chứng thư số chuyên dùng theo lộ trình để bảo đảm việc trao đổi, lưu trữ và xử lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Mở rộng triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử cho các hệ thống thông tin, thiết bị di động để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước theo lộ trình của Chính phủ.

   - Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. Bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin trọng yếu của  xã.

  6. Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

  - Đẩy mạnh , đỉ mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử.

  - Chú trọng các chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn về xây dựng, triển khai khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương cho các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử  xã, thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin các nội dung chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn, an ninh thông tin.

   - Triển khai thực hiện các cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực có trình độ tham gia xây dựng, phát triển chính quyền điện tử; xem xét, cử cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tham gia thi tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin và viễn thông phù hợp với vị trí việc làm.

   III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thị xã Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

  1.Công Chức văn hóa:

  - Chù trì, phối hợp với các ban nghành đoàn thể . BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, tổ chức triển khai kế hoạch.

  -Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng, phtas tiển công nghệ thông tin và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước  về công nghệ thông tin trên địa bàn xã.

  - Theo dõi việc tổ chức thực hiện, tổng hợp tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND xã giải quyết các vướng mắc phát sinh.

 • 2Công chức tài chính kế toán.

 • Tham mưu bố trí kinh phínăm 2021 để thực hiện kế hoạch1 các dự án về ứng dụng Công nghệ thông tin.

Phối hợp với công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm tra, tổng hợp nhu cầu kinh phí Đề án, Dự án CNTT theo kế hoạch trên địa bàn xã, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Công chức văn phòng - thống kê.

  Phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cử cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin  tham gia tập huấn và nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin.

  Chủ động thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản khi có hướng dẫn.

 2. Đài truyền thanh xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại địa phương./. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND xã năm 2021.

Nơi nhận:

- UBND xã;

- Lưu: VP

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Quân

 


 
Các bài liên quan
Bài tuyên truyền chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Hiệp Hòa (26/01/2021)
Tuyên truyền kế hoạch cải cách TTHC năm 2021 (19/01/2021)
Thẩm định cơ quan, đơn vị văn hóa 5 năm liên tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (11/01/2021)
Thị xã Kinh Môn nhất toàn đoàn Giải chạy Việt dã tỉnh Hải Dương năm 2020 (22/12/2020)
bai tuyen truyền ngày 22.12.2020 (22/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay31 
 Hôm qua2
 Tuần này39 
 Tất cả184332 
IP: 18.207.133.27